Ochranná známka pre Skalický rubín – cesta za úspechom

Zdrojom a autorom textu: web stránka Vínna cesta Záhorie – www.vcz.sk

Občianske združenie Vínna cesta Záhorie si splnila svoju významnú úlohu na poli ochrany dedičstva vinohradníctva a vinárstva v Skalickom vinohradníckom rajóne úspešným zavŕšením registračného procesu ochrannej známky pre známy Skalický rubín na Slovensku a v EÚ.

Značkové víno Skalický rubín historicky pochádza z dvadsiatych rokov minulého storočia. Jeho vznik, zloženie a obchodná značka sú známe z obdobia medzi dvomi vojnami a následne najmä zo sedemdesiatych a osemdesiatych rokov, kedy toto víno malo ochrannú známku nielen v bývalej Československej socialistickej republike, ale aj v zahraničí.

V prvom desaťročí tohto tisícročia, viedlo mesto Skalica úspešný súdny spor s držiteľom ochrannej známky, ktorý výrazne obmedzoval jeho rozširovanie výroby  v pôvodných podmienkach, ako to bolo takmer pred 100 rokmi.

Tým, že sa stal Skalický rubín nechránenou značku, bolo potrebné započať s jej ochrannou v duchu aktuálne platných pravidiel v EÚ. Označenie Skalický rubín v sebe nesie označenie oblasti a preto nie je možné, aby takúto ochrannú značku držala akákoľvek fyzická, alebo právnická osoba, ani mesto alebo obec. Jediná možnosť bola získať Chránené označenie pôvodu v Európskej únii, ktoré zabezpečuje vysoký stupeň ochrany takejto značky, pričom neobmedzuje jeho výrobcov pri jej používaní, pokiaľ dodržujú schválenú špecifikáciu, ktorá je uverejnená a všetkým dostupná na úrovni Európskych právnych predpisov.

Nositeľom tejto úlohy sa v roku 2010 stalo Občianske združenie Vínna cesta Záhorie, ktoré zvolalo prvé pracovné stretnutie výrobcov tohto značkového vína na 26. 7. 2010, kedy bola dohodnutá skladba odrôd, zoznam katastrov pre pestovanie daných odrôd hrozna a výrobu tohto vína v zmysle získaných historických podkladov. Následne bolo uskutočnených niekoľko rokovaní na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, Úrade priemyselného vlastníctva a ÚKSÚP-e, z čoho bola vypracovaná prvá žiadosť na MP a RV SR v roku 2013. Po jej doplnení a upresnení bola žiadosť opätovne zaslaná 18. 3. 2014 a dňa 9. 4. 2017 zasadala Komisia na posudzovanie špecifikácií pri MPaRV SR, ktorá svojim rozhodnutím dňa 28. 4. 2017 schválila špecifikáciu pre chránené označenie pôvodu vína s názvom „Skalický rubín“.

Po tomto významnom kroku nasledovalo spracovanie prihlášky na Chránené označenie pôvoduprostredníctvom ÚPV Banská Bystrica, ktorú sme spracovali za významnej pomoci Ing. Janky Oravcovej z tejto inštitúcie a podali dňa 21. 7. 2014. Vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva SR 9 – 2014 bola predmetná prihláška zverejnená ako prvostupňová a nakoľko k nej neboli vznesené na území SR pripomienky bola aj schválená.

Dňa 17. 12. 2014 bola predmetná prihláška CHOP Skalický rubín prostredníctvom ÚPV Banská Bystrica zaslaná  do Bruselu a toho istého dňa aj zaregistrovaná pod označením PDO-SK-01899. Po tomto kroku nasledovalo pripomienkové a doplňovacie konanie, ktoré trvalo takmer dva roky a 25. 8. 2016 bola zaslaná posledná úprava prihlášky.

Dňa 13. 7. 2017 bolo v Úradnom vestníku EÚ  C 224/9 zverejnené vykonávacie rozhodnutie komisie, ktoré mohli pripomienkovať všetky členské krajiny, mimo SR, po dobu dvoch mesiacov. Dňa 14. 9. 2017 sme obdržali len informatívnu správu, že žiadny členský štát nemá k uvedenej špecifikácii pripomienky a špecifikácia bude v dohľadnej dobe schválená.

Dňa 15. 12. 2017 vo vestníku EÚ  L 333/28 bolo zverejnené Vykonávacie nariadenie komisie (EÚ) 2017/2328, ktorým sa udeľuje ochrana názvu „Skalický rubín“ (CHOP) vínu s týmto označením. Právoplatnosť tohto rozhodnutia nadobúda účinnosť dvadsať dní po zverejnení.

 

Občianske združenie Vínna cesta Záhorie chce aj touto cestou poďakovať všetkým, ktorí sa spolupodieľali na získaní tohto významného označenia, víno s CHOP „Skalický rubín“.

 

v Skalici, 18. 12. 2017

 

Ing. Ľudovít Bránecký

predseda OZ VCZ

 

Odkaz na oficiálnu správu z Úradného vestníka nájdete TU.